georgia theiakou’s nostalgic thesis awakens fragmented memories of abandoned varosha

the multimedia manual enriches the fragmented memories of refugees who fled varosha 48 years ago.

The post georgia theiakou’s nostalgic thesis awakens fragmented memories of abandoned varosha appeared first on designboom | architecture & design magazine.