Mountain Dwelling / STUDIO FSJ


© Ziling Wang

© Ziling Wang
  • architects: STUDIO FSJ
  • Location: Beishimen Village, Shidu Scenic Area, Fangshan District, Beijing, China
  • Project Year: 2011
  • Photographs: Ziling Wang
  • Photographs: Siming Ding
  • Photographs: Courtesy of STUDIO FSJ
  • Area: 166.0 m2

Read more »