TOKYO TORCH Tokiwabashi Tower / Mitsubishi Jisho Sekkei


© Kawasumi Kobayashi Kenji Photograph Office

© Kawasumi Kobayashi Kenji Photograph Office

Read more »